Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att göra den här beställningen.

Vid nybyggnation eller större tillbyggnad inom detaljplanelagt område och anslutning till kommunal VA-anläggning krävs nybyggnadskarta som bilaga till ansökan om bygglov.

Kartan har tolkad byggrätt enligt detaljplanen, utredda gränser, inventerad planbild och redovisning av VA-anslutningspunkt. Dessutom höjdredovisning av markhöjder var 10:e meter inom bebyggbar yta.

En beskrivning där det framgår vilken detaljplan som gäller, arealer, eventuella för ärendet viktiga servitut och fastighetsrättslig bakgrund för fastigheten ingår också.

För mindre till- och ombyggnader samt komplementbyggnader (garage etc.) inom detalj-planelagt område och för all byggnation utanför detaljplanelagt område behövs oftast en förenklad nybyggnadskarta.

Baskarta används som kartredovisning för kundens egna behov och eventuellt sökanden av förhandsbesked om bygglovshandläggaren accepterar sådan.

Pris från och med 2018
-Kostnad nybyggnadskarta: 6 825 - 22 750 kronor*
-Kostnad förenklad nybyggnadskarta: 3 413 – 11 375 kronor*
-Kostnad baskarta: 100 kronor

*OBS! Större än 15001 kvm, begär prisuppgift.

Leverans
Kartan levereras skalenlig, oftast 1:500, analog och/eller digitalt efter önskemål och i huvudsak mellan 10 - 20 arbetsdagar efter beställning.

Innan du går vidare till ansökan, tänk på att:
- du har aktuell fastighetsbeteckning eller adress tillgänglig
- beställaren är betalningsansvarig
- är du osäker på vilken kartprodukt du är i behov av, kontakta bygglovsenheten på 031-315 13 80

 
 

Beställning av nybyggnadskarta och baskarta

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka