Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

Här kan du göra din ledighetsansökan. Vid kortare frånvaro, som gäller del av dag eller en enstaka dag, ska du rapportera frånvaron i Skola24.

När ansökan kommit in skickas den till ansvarig handläggare på den aktuella skolan. Beslutet fattas av rektor eller den rektor delegerat till.

Information om lov och ledighet i grundskolan.

Om dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Skolförvaltningen i Mölndals stad behöver spara och behandla personuppgifter om elever och vårdnadshavare så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och ge eleverna den rätt till utbildning och undervisning de har rätt till enligt skollagen. Uppgifterna kommer att sparas under den tid elev deltar i utbildning i Mölndals stads skolor. Uppgifterna gallras därefter utifrån dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via skola@molndal.se eller nämndsekreterare på telefon 031-315 20 19. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Mölndals stads hemsida kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

 
 

Ledighetsansökan grundskola

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka